Vedtægter:

Vedtægter for Søgård & Omegns Tennis Klub
 
§ 1: Navn og formål:
 

Klubbens navn er Søgård & Omegns Tennis Klub, og klubben har hjemsted i Aabenraa Kommune. Dens formål er: At udbrede kendskab til og færdighed i tennis, samt fremskaffe de nødvendige faciliteter hertil.

   
§ 2: Medlemskab:
 

Foreningen er medlem af DGI Sønderjylland, som er en amtsorganisation af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger, og derved underkastet denne organisations love og vedtægter.

   
§ 3: Medlemmer:
 

Som aktivt og passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år pr. 1. januar det pågældende år. Som aktivt eller passivt medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der endnu ikke er fyldt 18 år pr. 1. januar det pågældende år. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget.

   
§ 4: Kontingent:
 

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og skal betales forud for hver sæsons begyndelse.

   
§ 5: Gæster:
  Gæster kan spille på banerne mod betaling af det ved sæsonens åbning fastsatte gæstekontingent.
   
§ 6: Bestyrelsen:
 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. De 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og de andre 3 vælges i lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer, samt nedsætter udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Disse udvalg kan udtages blandt bestyrelsen og klubbens menige medlemmer.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det nødvendigt, eller når to af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand, er til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

   
§ 7: Protokol:
 

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. Referatet fra generalforsamlingen skal være forsynet med dirigentens underskrift.

   
§ 8: Regnskab:
  Kassereren fører specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Regnskabsåret følger kalenderåret.
   
§ 9: Hæftelse og rådighed:
 

Bestyrelsen samt klubbens øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser.
Bestyrelsen har fri rådighed til at anvende klubbens midler efter bedste skøn og i klubbens interesse under ansvar for generalforsamlingen.
Tennisklubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

   
§ 10: Banerne:
 

Bestyrelsen har overopsynet med banerne og tennisspillet. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde et banereglement og sørge for dets overholdelse.

   
§ 11: Ordinær generalforsamling:
 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der indvarsles enten ved annoncering i lokal avis eller ved skriftlig indkaldelse senest 14 dage forud. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned, dog senest den 15. april. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.    Indkomne forslag

5.    Valg   

a.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

 

b.   Valg af 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige år jf. § 6)

 

c.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (valgt for 1 år)

 

d.   Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (valgt for 1 år)

6.    Eventuelt

 
   
Jfr. Pkt. 4

Indkomne forslag må, for at kunne forlanges behandlet, være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Jfr. Pkt. 6 Under eventuelt kan der ikke besluttes noget.
   
§ 12: Stemmeret:
 

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, afgøres sagerne ved simpelt flertal. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer til vedtagelse af eller ændring af klubbens love. Stemmeberettigede på generalforsamling er ethvert aktivt seniormedlem. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Skriftlig afstemning finder sted, når mindst to af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

   
§ 13: Ekstraordinær generalforsamling:
 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i overensstemmelse med § 11 med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal uophørligt indkaldes med nævnte varsel, når mindst 25 seniormedlemmer eller 2/3 af de stemmeberettigede seniormedlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

   
§ 14: Karantæne og ekskludering:
 

Såfremt bestyrelsen finder, at hensynet til klubbens anseelse gør det nødvendigt, kan den idømme et medlem en karantæne for et nærmere fastsat tidspunkt. Finder bestyrelsen, at et medlem må ekskluderes, rettes der en henstilling til den pågældende om at udmelde sig af klubben. Såfremt denne henvendelse ikke imødekommes, afgøres sagen på den førstkommende generalforsamling med 2/3 stemmers flertal af de afgivne stemmer. Forslag herom skal fremsættes senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

   
§ 15: Ophør af Søgård & Omegns Tennis Klub:
 

Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på én, i den anledning, i overensstemmelse med § 11, indkaldt generalforsamling. Til foreningens ophævelse kræves 2/3 af stemmerne på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.
Ophæves foreningen, skal dennes eventuelle midler gå til et formål til gavn for Søgård-området efter beslutning på generalforsamlingen.

   
§ 16: Ikrafttræden:
  Forslag til nye love træder i kraft ved vedtagelsen.
Vedtaget af den ordinære generalforsamling den 8. november 1988.
Ændret senest ved generalforsamlingen den 1. april 2009.
Ændring af § 15: Godkendt af Aabenraa kommune den 25. november 2009.

Til forsiden