Generalforsamling 2019

Søgård & Omegns Tennisklub afholder
Ordinær Generalforsamling torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 i klubhuset

 

 
Dagsorden:

 

Punkt 1:  

Valg af dirigent

     

 

Punkt 2:  

Formandens beretning

       
Punkt 3:   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
       
Punkt 4:   Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 21. marts 2019)
       
Punkt 5:   Valg
     
a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Ole Jacobsen (modtager ikke genvalg)
Elke Hansen (modtager genvalg)
Henrik Fredslund (modtager genvalg)
b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
(valgt for 1 år)
c. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
(valgt for 1 år)
       
Punkt 6:   Ophør af Søgård & Omegns Tennisklub
Punkt 7:   Evenruelt
       

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Til forsiden